Regulamin wydarzeń i imprez podczas epidemii COVID-19 organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rakoniewicach

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń kulturalnych przed epidemią COVID-19 i wprowadzonymi w  Gminnej Bibliotece Publicznej zasadami reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-Cov-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bibliotekę Narodową, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), zwracamy uwagę, że uczestnictwo w wydarzeniach proponowanych przez GBP wiąże się
z akceptacją procedur opracowanych w zakresie zabezpieczenia przed epidemią COVID-19, z którymi uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i do przestrzegania tychże procedur.
      I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału, zakres i warunki wydarzeń organizowanych w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach (ul. Krystyny 30) oraz Filiach w Rostarzewie i Jabłonnie, zwanej dalej Organizatorem.
2. Przez imprezę rozumie się konkursy, warsztaty, spotkania autorskie, koncerty, eventy oraz wszelkie przedsięwzięcia organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
3. Informacje o wydarzeniach oraz zasady uczestnictwa będą podawane odpowiednio wcześniej we wszystkich dostępnych formach.
         II. Zgłoszenie uczestnictwa
1. Uczestnicy dokonają zgłoszenia w sposób zamieszczony w informacji o wydarzeniu.
2. Liczba uczestników na każde wydarzenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprez i terminów.
          III. Zasady organizacji imprez i wydarzeń podczas epidemii COVID-19
1. W wydarzeniach mogą brać udział tylko osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Zgodnie z wyżej podanymi zaleceniami, każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia (nie dotyczy imprez plenerowych). Druk oświadczenia dostępny jest przed wydarzeniem u Organizatora.               Rekomendowane jest również podanie danych kontaktowych (nr telefonu lub adres email) w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
3. Udział uczestników w wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust i nosa przez uczestników (maseczka, przyłbica) oraz utrzymania dystansu społecznego (2 m.).
4. Biblioteka udostępnia uczestnikom nie więcej niż połowę liczby miejsc przeznaczonych zwyczajowo na organizację wydarzeń. Miejsca powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami.
5. Obowiązek zachowania jednego miejsca wolnego, czy dystansu nie dotyczy uczestnika, który:
a. uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
b. jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
6. Na terenie Biblioteki dostępne będą środki do dezynfekcji rąk.
7. Obowiązkowa jest dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia.
8. W przypadku powstania kolejki, uczestnicy wydarzenia powinni zachować dystans społeczny (2 m.).
9. Pracownicy GBP uczestniczący w organizacji wydarzenia wyposażeni będą w odpowiednie środki ochrony (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk).
10. W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad, uczestnik zostanie poproszony o dostosowanie się, jeśli to nie poskutkuje, zostanie poproszony o opuszczenie wydarzenia.
                Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach, ul. Krystyny 30.