REGULAMIN

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach

1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

       1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności                    miasta  i gminy.

 1. Prawo korzystania z Biblioteki jest powszechne i przysługuje każdemu zainteresowanemu posiadającemu zameldowanie na terenie Polski.
 1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 1. Ze zbiorów i usług Biblioteki nie mogą korzystać:

            – osoby, które nie są zarejestrowane w Bibliotece,

            – osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach ( zbiory biblioteczne, kary),

            – osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

            – osoby, które swoim zachowaniem zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom i dezorganizują pracę Biblioteki.

2 

WYPOŻYCZALNIA

 1. Czytelnik zapisujący się do wypożyczalni winien zapoznać się z obowiązującym Regulaminem Biblioteki, okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz wypełnić kartę zapisu.
 2. Przy zapisie osoby niepełnoletniej podstawą jest okazany dowód tożsamości jednego z rodziców lub osoby poręczającej.
 3. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej także osoba poręczająca, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianach danych zawartych w karcie zapisu swoich, osoby poręczającej lub, za którą poręcza.
 1. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej także osoba poręczająca, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych.
 1. Do elektronicznego udostępniania zbiorów służy karta czytelnika z kodem kreskowym.
 1. Czytelnik otrzymuje tylko jedną kartę czytelnika, która upoważnia do korzystania ze zbiorów we wszystkich placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach, w których funkcjonuje elektroniczne wypożyczanie zbiorów bibliotecznych.
 1. Kartę czytelnika czytelnik otrzymuje na podstawie karty zapisu i okazanego dowodu tożsamości, a w przypadku osoby niepełnoletniej na podstawie karty zapisu osoby niepełnoletniej i okazanego dowodu tożsamości jednego z rodziców lub osoby poręczającej – po dokonaniu zapisu w placówce GBP, w której funkcjonuje elektroniczne wypożyczanie.
 1. Utratę lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie – czytelnik odpowiada za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego karty.
 1. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć

            – 10 woluminów książek na okres nie dłuższy niż 35 dni.

            – 5 czasopism ( wypożyczanie czasopism dotyczy wyłącznie egz. archiwalnych) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

 1. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, lub ustalić krótszy termin wypożyczenia, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone pozycje.
 1. Jeżeli poszukiwana przez czytelnika książka znajduje się w zasobach innej biblioteki, Biblioteka może ją na pisemną prośbę czytelnika sprowadzić i udostępnić.

3 

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w związku z nieterminowym zwrotem materiałów bibliotecznych pokrywa ich koszt według zasad określonych w Wykazie usług i opłat, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku czytelnika niepełnoletniego upomnienia wysyłane są do osoby poręczającej.
 1. Za opłaty pobierane od czytelników Biblioteka wystawia pokwitowanie.
 1. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień uchyla się od obowiązku zwrotu materiałów bibliotecznych i uregulowania kar regulaminowych, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4 

CZYTELNIA 

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.
 2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
 3. Wierzchnie okrycie, teczki, torby itp. należy pozostawić w miejscu do tego wyznaczonym.
 4. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do książki obecności, wypełnić jej rubryki według wzoru zawartego w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego Czytelni, Wypożyczalni czasopism bieżących i archiwalnych oraz materiałów własnych.
 6. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza.
 7. Przyniesione ze sobą materiały własne czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
 8. Czytelnik może prosić o rezerwację książek, po uzgodnieniu tytułów z bibliotekarzem.
 9. Książek i czasopism nie wolno wynosić z Czytelni.
 10. Książek z księgozbioru podręcznego oraz czasopism nie wypożycza się do domu.
 11. W wyjątkowych sytuacjach czytelnik może wypożyczyć książkę do domu, po podpisaniu się w Dzienniku wypożyczeń na czas określony przez bibliotekarza.
 12. Punkt 11 Regulaminu nie dotyczy encyklopedii, słowników, leksykonów i albumów.
 13. Czytelnik może wypożyczyć do domu archiwalne numery gazet i czasopism po podpisaniu się w Dzienniku wypożyczeń.
 14. Książek o charakterze informacyjnym, encyklopedii, leksykonów, albumów, słowników oraz materiałów opatrzonych adnotacją nie udostępnia się do wykonywania kserokopii.
 15. Użytkownicy Czytelni mają możliwość korzystania z zasobów Internetu na wyznaczonych stanowiskach komputerowych oraz urządzeń własnych.
 16. Biblioteka wykonuje odpłatnie usługi reprograficzne tj. kserowanie materiałów bibliotecznych i własnych, dokonywanie wydruków komputerowych.
 17. Opłaty z w/w usługi pobiera się według zasad określonych w Wykazie usług i opłat, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 18. Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Kierownik Czytelni w zależności od stopnia uszkodzenia, według zasad określonych w Wykazie usług i opłat, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 19. Do czasopism bieżących czytelnik ma wolny dostęp.

 5 

POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania udostępnionych mu zbiorów bibliotecznych.
 1. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem lub udostępnieniem . Zauważone uszkodzenia powinny być odnotowane przez bibliotekarza w opisie dokumentu.
 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada czytelnik.
 1. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia zbiorów bibliotecznych czytelnik powinien dostarczyć pozycję tego samego autora o tym samym tytule i tym samym lub późniejszym roku wydania.
 1. W przypadku wypożyczenia dzieła wieloczęściowego i niezwrócenia lub zniszczenia jednej części czytelnik odpowiada tak jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła.
 1. Czytelnik nie nabywa prawa własności do niezwróconych zbiorów bibliotecznych także w przypadku uregulowania zaistniałych wobec Biblioteki należności.

6 

STANOWISKA KOMPUTEROWE I INTERNET 

 1. Biblioteka udostępnia komputery i Internet przede wszystkim w celach informacyjnych i edukacyjnych, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
 1. Biblioteka umożliwia bezprzewodowy dostęp do Internetu użytkownikom, którzy przychodzą do Biblioteki z własnym komputerem wyposażonym w kartę sieci bezprzewodowej.
 1. Bezwzględnie zabrania się przeglądania stron przedstawiających treści pornograficzne, faszyzujące, rasistowskie, propagujące przemoc i terroryzm.
 1. Zabrania się wykorzystywania komputerów do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
 1. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem.
 1. Do korzystania z komputerów uprawieni są użytkownicy po okazaniu dowodu tożsamości w celu wpisania danych do rejestru odwiedzin według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. Wpisu do rejestru dokonuje bibliotekarz.
 1. Czytelnicy poniżej 15 roku życia mogą korzystać z Internetu za zgodą rodziców lub opiekunów.
 1. Stanowisko komputerowe udostępnia się użytkownikowi na czas nie przekraczający 1 godziny, który może być przedłużony, jeśli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera.
 1. Przy jednym stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba.
 1. Wyniki swojej pracy użytkownik może zapisać na własnym nośniku informatycznym.
 1. Użytkownikowi, który korzysta ze stanowiska komputerowego zabrania się jakichkolwiek zmian w zainstalowanym oprogramowaniu i konfiguracji komputera oraz samodzielnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania i komputera.
 1. Bibliotekarz ma prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika podczas pracy przy komputerze. Jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem, bądź inne niepożądane ma prawo odmówić mu możliwości korzystania z komputera.
 1. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest pozostawić go w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane przez siebie dane.
 1. Opłaty związane z użytkowaniem komputera i Internetu (dokonywanie wydruków), pobierane są według zasad określonych w Wykazie usług i opłat, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy.
 1. Za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym odpowiada materialnie użytkownik.

7 

OPŁATY 

 1. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz korzystanie z komputerów i Internetu w Bibliotece jest bezpłatne.
 1. Biblioteka może pobierać opłaty na podstawie art.14 Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm. ):

             –  za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

             –  za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

             –  w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

             –  za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

             –  za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

 1. Usługi reprograficzne na użytek czytelników wykonuje się w Bibliotece zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24, poz.83 z1994r., tekst jednolity – Dz.U. Nr 90, późn. 631 z 2006r. z późn .zm.).
 1. Szczegółowe zasady dotyczące zakresu i wysokości opłat zawarte są w Wykazie usług i opłat, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Za opłaty pobierane od czytelników Biblioteka wystawia pokwitowanie

8 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. W czytelniach oraz przy korzystaniu z komputerów zabrania się:

            – korzystania z telefonów komórkowych oraz prowadzenia głośnych rozmów,

           – spożywania posiłków i napojów

 1. We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

9 

SKARGI I WNIOSKI

 1. Czytelnicy mają prawo wpisać swoje skargi i wnioski do książki skarg i wniosków, dostępnej w każdej placówce Biblioteki.

10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 1. Czytelnicy niestosujący się do postanowień Regulaminu mogą zostać pozbawieni prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa do korzystania z Biblioteki podejmuje Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.
 1. Rozstrzyganie kwestii szczególnych nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki.
 1. Regulamin korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach nadany przez Dyrektora Biblioteki wchodzi w życie z dniem 02.02.2017 r.

Załącznik Nr 1

do Regulaminu korzystania z GBP w Rakoniewice

WYKAZ USŁUG I OPŁAT

obowiązujący od dnia 07.12.2018 r.

 

WYPOŻYCZENIE

 

 

upomnienie

 

3,00

 

 

wypożyczenia międzybiblioteczne

 

wg cennika Poczty Polskiej

 

 

USŁUGI REPROGRAFICZNE                                                                   

 

 

CENNIK USŁUG KSERO

 

A4 jednostronnie –  kopia czarno – biała 0,30 zł
A4 dwustronnie – kopia czarno – biała 0,50 zł
A3 jednostronnie – kopia czarno – biała 0,60 zł
A3 dwustronnie – kopia czarno – biała 1,00 zł
 

A4 jednostronnie – kopia kolor

 

2,00 zł

A4 dwustronnie – kopia kolor 3,00 zł
A3 jednostronnie – kopia kolor 3,00 zł
A3 dwustronnie – kopia kolor 4,00 zł
 

CENNIK USŁUG DRUKOWANIA I SKANOWANIA

 

A4 wydruk – czarno –  biały

 

0,30 zł

A3 wydruk – czarno – biały 0,60 zł
A4 wydruk kolor 2,00 zł
A3 wydruk kolor 3,00 zł
skanowanie 0,50 zł