Deklaracja dostępności
strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach www.bibliotekarakoniewice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie filmy video nie posiadają napisów do osób głuchych,
  • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
  • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
  • występują błędy dotyczące kontrastów,
  • zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Status pod względem zgodności z ustawą

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej bibliotekarakoniewice@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
61-44-41-156. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej sposobu dostępu, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rop.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach mieści się w budynku przy ul. Krystyny 30. Budynek jest dwukondygnacyjny, Biblioteka zajmuje część parteru. Do wejścia głównego prowadzą cztery schody. Osobom niepełnosprawnym dostanie do budynku umożliwia podjazd znajdujący się z prawej strony schodów. Ogólnodostępna toaleta znajduje się na parterze. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, nie ma wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych, ale istnieje możliwość podjechania blisko do podjazdu dla niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem przewodnikiem. Wszystkie pomieszczenia w Gminnej Bibliotece Publicznej są oznakowane. Nie ma jednak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani kontrastowych. Pomieszczenia nie posiadają progów, co umożliwia poruszanie się osobom na wózku. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, w tym zakresie nie został przeszkolony żaden z pracowników.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnej.

Aplikacje mobilne

Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach nie posiada aplikacji mobilnej.